Information
4712 hits 22 กันยายน 2562 ข่าวและกิจกรรม

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Information

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปด้วย ข้อมูลการศึกษาต่อ หลักสูตรที่ดำเนินการสอน Roll up หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ปี 2562เครื่อข่ายความร่วมมือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการติดต่อ ฯลฯ (TH/EN) Brochures in English Version, Faculty of Social Sciences SWU        

เอกสารแนบ
หรือ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบและRoll up หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ปี 2562 Google Drive

ข่าวที่น่าสนใจ

  ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564
  สรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้นอกจากจะเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดพิธีมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์