Information
66 hits 27 ธันวาคม 2563 ข่าวและกิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

Information

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดพิธีมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.มล.ปิ่น  มาลากุล

ได้แก่

  1. ผศ.ดร ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
  2. อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  3. อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  4. อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  5. อาจารย์ ดร.ประพีร์  อภิชาติสกล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข่าวที่น่าสนใจ

  ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564
  สรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้นอกจากจะเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดพิธีมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์