Information
1121 hits 12 กันยายน 2562 ข่าวและกิจกรรม

พิธีไหว้ครูนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Information

ตามที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการวางรากฐานจริยธรรมของวิชาชีพนักกฎหมายที่มีจิตสาธารณะควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค เพื่อจะได้เข้าใจวิวัฒนาการ ความสำคัญ และความมุ่งหมายของกฎหมาย ที่มิใช้เน้นเพียงผลทางคดีแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางสังคม และสัมพันธภาพของคู่กรณีทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม มีความสามารถในการจัดเตรียมร่างสัญญา เขียนคำคู่ความ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเพื่อนำไปบูรณาการในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับใช้สังคมอย่างถูกต้อง

ในการนี้ ทางหลักสูตรฯ จึงจัดพิธีไหว้ครูนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ คนึง ฦาไชย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธี ให้โอวาทแก่นิสิต และแสดงความยินดีต่อการเปิดหลักสูตรฯ ในครั้งนี้

ต่อมา ในช่วงบ่าย ทางหลักสูตรฯ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “บทบาทของนักกฎหมายต่อสังคมในอนาคต” เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญในวิชาชีพนักกฎหมายที่มีต่อสังคมโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ตามด้วยการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “มุมมองต่อการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand ซึ่งท่านชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนนิติศาสตร์ที่จะต้องพัฒนารูปแบบให้มีความสอดรับกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป

ภาพ Pr swu และ คณะสังคมศาสตร์ 
เนื้อข่าว สาขาวิชานิติศาสตร์

ข่าวที่น่าสนใจ

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังปรากฏผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก...
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (Green University) บรรยายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 20 ธ.ค. 64...