Information
259 hits 12 กันยายน 2562 ข่าวและกิจกรรม

พิธีไหว้ครูนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Information

ตามที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการวางรากฐานจริยธรรมของวิชาชีพนักกฎหมายที่มีจิตสาธารณะควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค เพื่อจะได้เข้าใจวิวัฒนาการ ความสำคัญ และความมุ่งหมายของกฎหมาย ที่มิใช้เน้นเพียงผลทางคดีแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางสังคม และสัมพันธภาพของคู่กรณีทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม มีความสามารถในการจัดเตรียมร่างสัญญา เขียนคำคู่ความ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเพื่อนำไปบูรณาการในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับใช้สังคมอย่างถูกต้อง

ในการนี้ ทางหลักสูตรฯ จึงจัดพิธีไหว้ครูนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ คนึง ฦาไชย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธี ให้โอวาทแก่นิสิต และแสดงความยินดีต่อการเปิดหลักสูตรฯ ในครั้งนี้

ต่อมา ในช่วงบ่าย ทางหลักสูตรฯ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “บทบาทของนักกฎหมายต่อสังคมในอนาคต” เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญในวิชาชีพนักกฎหมายที่มีต่อสังคมโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ตามด้วยการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “มุมมองต่อการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand ซึ่งท่านชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนนิติศาสตร์ที่จะต้องพัฒนารูปแบบให้มีความสอดรับกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป

ภาพ Pr swu และ คณะสังคมศาสตร์ 
เนื้อข่าว สาขาวิชานิติศาสตร์

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand) ได้ประกาศเรื่อง...
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (2nd ICGGS) “Geography and Geoinformatics for Sustainable Future” First Announcement 21-22 January 2021,...