Information
38 hits 19 เมษายน 2564 ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 7

Information

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวที่น่าสนใจ

  ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ (ปรับปรุง 05-05-64)
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสรระดับชาติ ระยะเวลาในการทำแบบประเมิน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564
คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ ในโอกาสที่ได้รับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ FELLOW จากสถาบัน HIGHER EDUCATION...