Information
1895 hits 29 ธันวาคม 2563 ข่าวและกิจกรรม

ถอดบทเรียนมหินตภัย โควิด 19 ในมิติทางสังคม

Information

 

“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” การศึกษาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมย่อมยังให้มนุษย์มีความเจริญงอกงามทางปัญญาเช่นกัน

สรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้นอกจากจะเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่หลากหลายอันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกปรากฎการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมและเป็นการบันทึกผลการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของมวลมนุษยชาติต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวที่น่าสนใจ

ศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "ไขปัญหาทะเลจีนใต้ ความหวัง ความจริง และท่าทีของสาธารณรัฐประชาชนจีน" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -...
เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เรื่อง "ตาลีบัน สารพันปัญหา ? กับอนาคตอัฟกานิสถาน"
แนะนำคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564