Information
808 hits 29 ธันวาคม 2563 ข่าวและกิจกรรม

ถอดบทเรียนมหินตภัย โควิด 19 ในมิติทางสังคม

Information

 

“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” การศึกษาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมย่อมยังให้มนุษย์มีความเจริญงอกงามทางปัญญาเช่นกัน

สรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้นอกจากจะเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่หลากหลายอันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกปรากฎการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมและเป็นการบันทึกผลการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของมวลมนุษยชาติต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวที่น่าสนใจ

  ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564
  สรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้นอกจากจะเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดพิธีมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์