Information
46 hits 27 ธันวาคม 2563 ข่าวและกิจกรรม

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

Information

วันที่ 18  ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับบุคลากร สายปฏิบัติการคนใหม่ คือ นางสาววศินี เหลียวพานิช สังกัดสำนักงานคณบดี และนางสาวอภิสรา  ใจกล้า สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.มล.ปิ่น มาลากุล

ข่าวที่น่าสนใจ

  ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564
  สรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้นอกจากจะเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดพิธีมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์