Information
99 hits 03 ตุลาคม 2562 ข่าวสำนักงานคณบดี

ข้อมูลวันลาและการมาสายของบุคลากรสายปฏิบัติการ

Information

สามารถดูข้อมูลจำนวนวันลา และการมาสายได้ที่ระบบ HURIS (Human Resource Information System) ดังนี้ 

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand) ได้ประกาศเรื่อง...
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (2nd ICGGS) “Geography and Geoinformatics for Sustainable Future” First Announcement 21-22 January 2021,...