Information
24 hits 01 ตุลาคม 2562 ข่าวสำนักงานคณบดี

การให้ความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

Information

office cat banner

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ โดยต้องเป็นภัยพิบัติร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต เป็นกรณีเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ฯ

ดาวร์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Assistance in the event of a disaster.PDF)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการให้ความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ650 kB62019-10-01 11:44

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...
นายธนภัทร จังพานิช บัณฑิตภาควิชาประวัติศาสตร์และนางสาวพันธิตรา คำนวน นิสิตชั้นปีที่ 3...
คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนกร พูดเพราะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562”...