Information
955 hits 30 เมษายน 2564 ข่าวและกิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ

Information

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ ในโอกาสที่ได้รับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ FELLOW จากสถาบัน HIGHER EDUCATION ACADEMY

ข่าวที่น่าสนใจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี จำนวน 291 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ...
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาสังคมวิทยา 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง ประกอบไปด้วย นิสิตรหัส 61...