Information
578 hits 09 ตุลาคม 2562 ข่าวและกิจกรรม

ภาควิชารัฐศาสตร์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”

Information
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสมอภาคสำหรับเด็กผู้หญิง และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิ การบริการจากภาครัฐ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ให้เด็กและเยาวชนหญิงสามารถเติบโตในสังคมไทยโดยมีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิต ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ (Equal Freedom) มีอำนาจในการตัดสินใจที่เท่าเทียม (Equal Power) และมีภาพลักษณ์ที่มีคุณค่าในพื้นที่สื่อ กีฬา การทูต และการเป็นผู้นำองค์กร (Equal Representation)

เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงเจตจำนงค์และพันธะสัญญาขององค์กรที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการปกป้องคุ้มครองเด็กและสร้างความเสมอภาคสำหรับเด็กผู้หญิง ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเพื่อเสริมพลังอำนาจให้กับเด็กผู้หญิง มาร่วมรับฟังความคิดเห็น และเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะมาบอกเล่าความท้าทาย อุปสรรคที่ต้องเผชิญในฐานะเด็กผู้หญิง และแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมทางเพศ

งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเวลาราชการ โทร 0-2649-5000 ต่อ 11776

plan international

ข่าวที่น่าสนใจ

Yes, we can ! มูลนิธิ คุณ จับมือกับก้องสหรัฐและเจฟฟรี่ ชวนปั่นเที่ยวลดฝุ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 และ 18 ตุลาคม 2563 โดย วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. – 14.30 น....
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประชุมคณะกรรมประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...