คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนกร พูดเพราะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2562 จาก ฯพณฯ อำพน กิตติอำพน องคมนตรี

Information
ข่าวและกิจกรรม

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Information

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปด้วย ข้อมูลการศึกษาต่อ หลักสูตรที่ดำเนินการสอน เครื่อข่ายความร่วมมือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการติดต่อ ฯลฯ (TH/EN) Brochures in English Version, Faculty of Social Sciences SWU

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (En_pageA.jpg)Download attachmentBrochure in english page A1925 kB1122019-09-22 14:04
Download this file (En_pageB.jpg)Download attachmentBrochure in english page B1289 kB1282019-09-22 14:04
Download this file (Th_pageA.jpg)ดาวน์โหลดเอกสารแนบแผ่นพับภาษาไทยแผ่นที่ 11954 kB932019-09-22 14:06
Download this file (Th_pageB.jpg)ดาวน์โหลดเอกสารแนบแผ่นพับภาษาไทยแผ่นที่ 21287 kB1392019-09-22 14:05

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

Information
ข่าวและกิจกรรม

Trash Hero by SWU 2019

Information

นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กว่า 80 คน จากหลากหลายคณะ เช่น คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับภาคประชาชน อาสาสมัคร Trash Hero Bangkok และชาวต่างชาติ

12ก.ย.62-ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร -นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวภายหลังการมอบนโยบายแก่ มศว ว่า จากที่ตนได้รับฟังการดำเนินงานของ มศว ที่ผ่านมาพบว่าในภาพใหญ่มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากมีความสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ตามที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการวางรากฐานจริยธรรมของวิชาชีพนักกฎหมายที่มีจิตสาธารณะควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ

ข่าวที่น่าสนใจ

Yes, we can ! มูลนิธิ คุณ จับมือกับก้องสหรัฐและเจฟฟรี่ ชวนปั่นเที่ยวลดฝุ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 และ 18 ตุลาคม 2563 โดย วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. – 14.30 น....
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประชุมคณะกรรมประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...