รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมนำเสนอบริบทของส่วนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานในหมวดต่าง ๆ โดยเป็นการสรุปและการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Information
ข่าวและกิจกรรม

Yes, we can ! เริ่มที่คุณ

Information

Yes, we can ! มูลนิธิ คุณ จับมือกับก้องสหรัฐและเจฟฟรี่ ชวนปั่นเที่ยวลดฝุ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 และ 18 ตุลาคม 2563 โดย วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. – 14.30 น. ปั่นเที่ยวทางเดินเลียบคลองแสนแสบ ปวะกิน เช็คอิน ถ่ายรูป และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 – 20.00 น. พี่ก้อง สหรัถ ช่วนปั่นแยก (ขยะ) กันเถอะ และมินิคอนเสิร์ต Climate Change ณ มศว ประสานมิตร

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประชุมคณะกรรมประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 มีมติที่ประชุม ให้ทุกหลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Learning-Management-of-soc-swu-S-1-Academic Year 2020.pdf)รูปแบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563287 kB7262020-06-30 07:18
Download this file (swu-covid-19-ver3.pdf)ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแนวทางปฏิบัติ ฯ COVID-19 (ฉบับที่ 3)462 kB4042020-06-30 05:29
ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
ข่าวและกิจกรรม

2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development

Information

2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (2nd ICGGS) “Geography and Geoinformatics for Sustainable Future” First Announcement 21-22 January 2021, Phuket, THAILAND. 4 Preliminary Scientific Sessions, Natural resources & environment, Socio-economic , Geography and Geoinformatics applications, Geography and Geoinformatics education

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (First_circular_brochure.pdf)Brochure2nd ICGGS771 kB4412020-03-06 05:11
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand) ได้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิยจากภายนอก พ.ศ. 2558 โดยอากาศยานในประเภทนี้แบ่งเป็นสองประเภท

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (swu_drone_annouce2020.PDF)ดาวน์โหลดเอกสารแนบข้อกำหนเหลักเกณฑ์การขออนุญาต32 kB4182020-03-03 10:05
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสมอภาคสำหรับเด็กผู้หญิง และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิ

ข่าวที่น่าสนใจ

เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เรื่อง "ตาลีบัน สารพันปัญหา ? กับอนาคตอัฟกานิสถาน"
แนะนำคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564 
ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ