คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Active Shooter Training ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 1 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม) จำนวน 14 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี จำนวน 100 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 32 (3) คณะสังคมศาสตร์จึงประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (soc-study-2565.pdf)เอกสารแนบประกาศ532 kB1642022-08-07 03:33

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี จำนวน 291 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1aRJDtsp0nKZpayhPdF5TP2MquPrTjRSh/view?usp=sharing

โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาฯ มีกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ID: 976 2288 0131 จำนวน 2 รอบ คือ


ลำดับที่ 1 - 150 สอบสัมภาษณ์รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
ลำดับที่ 151 - 291 สอบสัมภาษณ์รอบบ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น.


ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ รอบเช้าเวลา 08.50 - 09.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.20 - 13.30 น. หากนิสิตเข้าระบบช้ากว่าเวลาสัมภาษณ์ที่นัดหมาย ลำดับคิวสัมภาษณ์จะถูกนำไปต่อท้ายคิวสุดท้าย
** เมื่อเข้าระบบ Zoom ขอให้ตั้งชื่อเป็น “ลำดับที่_ชื่อและนามสกุล” **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @ss_swu ทั้งนี้ หากไม่มาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ข่าวที่น่าสนใจ

คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Active Shooter Training ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 1 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม) จำนวน 14 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ