Information
633 hits 04 กุมภาพันธ์ 2565 ทุนวิจัยภายใน

ประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Information

ประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท โดยขอให้ดำเนินการเสนอขอรับทุนตามลำดับ ดังนี้

1.จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2.สมัครขอรับทุน ผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ http://urms.swu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ
3.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย (SWURI-R-02) สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th
4.จัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565
5.โครงการวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ขอให้ส่งสำเนาหนังสือโครงการวิจัยเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ (SWURI-E-04-MF-28) ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการขอใบรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญารับทุน หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย จะทำให้ไม่สามารถลงนามสัญญารับทุนได้

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (swu-funds-2565.PDF)เอกสารแนบประกาศทุน331 kB652022-02-04 04:27