Information
363 hits 24 ตุลาคม 2564 ทุนวิจัยภายใน

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Information

j2565002

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในเอกสารวิชาการระดับนานาชาติ จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาบุคลากรของส่วนงานตนเอง (สายวิชาการ)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ พ.ศ. 2559 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี และอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 32 (1) (2) และ (3) ประกอบกับมติคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 จึงได้ออกประกาศนี้

แบบฟอร์ม ฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งบทความเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (Form SOC-2)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Form-SOC-1.doc)เอกสารแนบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งบทความForm SOC-271 kB522021-10-24 04:50
Download this file (international-grants-publication-research-articles2565.pdf)เอกสารแนบประกาศทุน143 kB1052021-10-24 04:49