Information
91 hits 24 ตุลาคม 2564 ทุนวิจัยภายใน

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Information

j2565001

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จึงได้กำหนดให้มีค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ สำหรับผู้ที่มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมผลงานด้านการประกันคุณภาพให้สูงขึ้น จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาบุคลากรของส่วนงานตนเอง (สายวิชาการ)

แบบฟอร์ม ฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งบทความเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Form SOC-1)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Form-SOC-1.doc)Form SOC-1ฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งบทความ71 kB142021-10-24 03:35
Download this file (grants-publication-research-articles2565.pdf)เอกสารแนบประกาศทุน145 kB192021-10-24 03:34