Information
487 hits 05 พฤษภาคม 2565 ทุนวิจัยภายใน

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Information

wriring-funds-2565-edit

 

ประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จึงได้กำหนดให้มีค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ สำหรับผู้ที่มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมผลงานด้านการประกันคุณภาพให้สูงขึ้น จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาบุคลากรของส่วนงานตนเอง (สายวิชาการ)

แบบฟอร์ม ฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งบทความเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Form SOC-1)

หมายเหตุ; ยกเลิกประกาศฉบับเดิม ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Form SOC-1.doc)เอกสารแนบsoc1 word72 kB782022-05-05 05:36
Download this file (Form SOC-1.pdf)เอกสารแนบsoc1 pdf56 kB782022-05-05 05:36
Download this file (grants-publication-research-articles2565-edit290465.pdf)เอกสารแนบประกาศ1648 kB1142022-05-05 05:37