Information
829 hits 24 ตุลาคม 2564 Fundamental Fund 2566

งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ

Information

ff

งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) คือ งบประมาณสำหรับแผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสามารถตอบสนองแนวนโยบายของชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาล

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) เน้นการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยรับงบประมาณด้าน ววน. ส่งเสริมให้ทำงานเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ โดยอาจผ่านการสร้างกลไกต่างๆ ที่เอื้อให้หน่วยรับงบประมาณที่เข้มแข็งในประเด็นสำคัญเป็นแกนกลางในการช่วยยกระดับหน่วยรับงบประมาณอื่นๆ เช่น กลไกภาคีเครือข่าย (Consortium) กลไกศูนย์ความเป็นเลิศ กลไกการจัดสรรงบประมาณพิเศษให้กับหน่วยรับงบประมาณเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง หรือการสนับสนุนงบประมาณการเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยรับงบประมาณที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างกลไกการทำงานลักษณะ Mentoring หรือ Coaching ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขให้มีการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Fundamental Fund; FF
1. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการFF66
3. แบบฟอร์มแผนงานFF66
4. แบบฟอร์มแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งFF66
5. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ FF66

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (FF2566.zip)เอกสารแนบFF25662129 kB1462021-10-24 05:21