พิมพ์
หมวด: งบประมาณเงินรายได้
ฮิต: 142
Information
142 hits 06 กันยายน 2562 งบประมาณเงินรายได้

ปีการศึกษา 2559 (งบประมาณเงินรายได้)

Information

academic services

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download
โครงการวันเด็กแห่งชาติ “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ” 14 มกราคม 2560 ลานด้านหน้า อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์  
โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม ปี 4 กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน 19 -31 มกราคม 2560

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 5 กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

15 ธันวาคม 2559

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook สาหรับครูระดับประถมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมที่ 1: การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา ASEAN Curriculum Sourcebook 28 มกราคม 2560 คณะสังคมศาสตร์  
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook สาหรับครูระดับประถมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมที่ 2: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook สำหรับครูระดับประถมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2