พิมพ์
หมวด: งบประมาณเงินรายได้
ฮิต: 139
Information
139 hits 06 กันยายน 2562 งบประมาณเงินรายได้

ปีการศึกษา 2558 (งบประมาณเงินรายได้)

Information

academic services

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน กิจกรรมการประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 3 ฝ่าย

6 มิถุนายน 2558

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี และ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง และนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

2 มีนาคม 2559

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมสังคมศาสตร์อาสาพาน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

โครงการเด็กดีมีชีวิตพอเพียง ปี 5 ภายใต้โครงการวันเด็กแห่งชาติ

8 - 9 มกราคม 2559

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559 มศว องครักษ์  

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 4 กิจกรรมประชุม 3 ฝ่าย

13 มกราคม 2559

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี และ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม ปี 3

มกราคม 2559 –พฤษภาคม 2559

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว