พิมพ์
หมวด: งบประมาณเงินรายได้
ฮิต: 220
Information
220 hits 06 กันยายน 2562 งบประมาณเงินรายได้

ปีการศึกษา 2557 (งบประมาณเงินรายได้)

Information

academic services

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม ปี 2 ภายใต้กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

13 – 14 ธันวาคม 2557

บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนโครงการร่วมกับชุมชน

16-17 มิถุนายน 2558

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม กิจกรรมการศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ

21-22 มิถุนายน 2558

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

10 มกราคม 2558

มศว องครักษ์ และ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 3 ภายใต้กิจกรรมสำรวจความต้องการชุมชน

6 มีนาคม 2558

วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  

โครงการเด็กดี มีชีวิตพอเพียง ปี 4 กิจกรรมค่ายเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังคืนธรรมชาติสู่ท้องทะเล

12-16 เมษายน 2558

โรงเรียนมิฟตาห์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และ มารีนรีสอร์ท หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี