พิมพ์
หมวด: งบประมาณเงินรายได้
ฮิต: 1070
Information
1070 hits 06 กันยายน 2562 งบประมาณเงินรายได้

ปีการศึกษา 2556 (งบประมาณเงินรายได้)

Information

academic services

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download

รายงานผลโครงการสำรวจความต้องการชุมชน

6 กรกฏาคม 2556

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

26 ธันวาคม 2556

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โครงการประชุม 3 ฝ่าย (พื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก)

13 กรกฏาคม 2556

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี

จังหวัดนครนายก

 
โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชน ปี 3 เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2557

ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก และ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 

โครงการประชุม 3 ฝ่าย (พื้นที่ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน)

16 เมษายน 2557

โรงแรมจัสมินเอ็กเซกคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

 

โครงการเด็กดีมีชีวิตพอเพียง ปี 3

19 เมษายน 2557

ณ โรงเรียนมิฟตาห์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
การสำรวจความต้องการของชุมชน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม: การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของชุมชน ศึกษาความต้องการของชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ)

13 พฤษภาคม 2557

โพธิวิชชาลัย ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

โครงการสังคมศาสตร์อาสารับใช้สังคม:

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทชุมชน

ศึกษาความต้องการชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

13 พฤษภาคม 2557

ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

โครงการสังคมศาสตร์อาสาสู่ชุมชนปี 2 ภายใต้กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

15-17 พฤษภาคม 2557

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

โครงการจัดการความรู้งานบริการวิชาการ (KM) ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

24 พฤษภาคม 2557

ห้องประชุมวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

รายงานผลโครงการจัดการความรู้งานบริการวิชาการ (KM) ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน

30 พฤษภาคม 2557 ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ