Information
217 hits 29 ตุลาคม 2562 ทุนวิจัยภายนอก

แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า

Information

research header

ด้วย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินการบริหารโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า”

ในการนี้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบงานวิจัยเพื่อทำให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าและพื้นที่การปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2250

แหล่งทุน : ทุนวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล และท้าทายไทย
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2562
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 14 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:30 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : ไม่กำหนด
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 1 ปี - เดือน