Information
132 hits 17 กันยายน 2562 ทุนวิจัยภายนอก

วช.รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 3

Information

research label

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชกำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษา วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภำรกิจ หน้ำที่และอ ำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัย และหน่วยงำนในและนอกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหาวิทยาลัย และสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร ตลอดจนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชาติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม