Information
427 hits 08 กันยายน 2562 วิจัยในมนุษย์

แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Information

research header

ตามหนังสือ ศธ 6922 (3)/143 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งสำเนาประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ " จากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560

เอกสารอ้างอิง