Information
1161 hits 10 กันยายน 2562 ประชุม อบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครนวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Susta

Information

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครนวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020) ในวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความ และการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://icru.nstru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562

อว0636(10)/ว023 download

ทุนวิจัยภายในและทุนตีพิมพ์บทความ