Information
580 hits 24 มิถุนายน 2564 ประชุม อบรม สัมมนา

การจัดการความรู้เรื่อง การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

Information

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
Topic: โครงการ ปิ่นโตความรู้ : การจัดการความรู้ เรื่อง การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ UKSF
Time: Jun 25, 2021 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/95087774887?pwd=NnlPbGZpc2kvekNjeHRmQXppTjJSdz09

Meeting ID: 950 8777 4887
Passcode: 509299

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใช้กรอบมาตรฐาน UKPSF เป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นเลิศของอาจารย์ในด้านการสอน โดยเกณฑ์ UKPSF เน้นสมรรถนะ 3 ด้านคือ องค์ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และ ค่านิยม (Values) โดยการรับรองสมรรถนะอาจารย์ และแบ่งคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ (ซึ่งใกล้เคียงกับแนวทางของ สป.อว. ที่แบ่งเป็น 4 ระดับ) คือ

AFHEA – Associate Fellow of the Higher Education Academy
FHEA – Fellow of the Higher Education Academy
SFHEA – Senior Fellow of the Higher Education Academy
PFHEA – Principal Fellow of the Higher Education Academy

คณะสังคมศาสตร์ มีแนวทางที่จะดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความเป็นเลิศของอาจารย์ในด้านการสอน โดยใช้เกณฑ์ UKPSF แต่ในปัจจุบันพบว่ามีอาจารย์เพียง 1 ท่านที่ผ่านเกณฑ์ UKPSF ในระดับ PFHEA และมีอีก 1 ท่านที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ SFHEA และมีอาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอีกเพียง 5 ท่าน

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ เพื่อสู่การพัฒนาความเป็นเลิศของอาจารย์ในด้านการสอน โดยเกณฑ์ UKPSF เป็นไปได้ด้วยความสำเร็จ และมีจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในอนาคตมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรที่จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และนำไปสู่การพัฒนาของอาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป

ดาวน์เอกสารแนบการประชุมชุม 1
ดาวน์เอกสารแนบการประชุมชุม 2

• แบบประมเินโครงการ คลิ๊ก ที่นี่

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (10000_1.pdf)เอกสารแนบเอกสารแนบการประชุม 1262 kB2302021-06-24 08:33
Download this file (doc-km-64.docx)เอกสารแนบเอกสารแนบการประชุม 2208 kB2112021-06-24 08:32

ทุนวิจัยภายในและทุนตีพิมพ์บทความ