Information
1026 hits 24 สิงหาคม 2563 ประชุม อบรม สัมมนา

ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

Information

research_header

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมใหม่” “The New Normal in Research and Innovation” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สู่สาธารณชน นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2020 บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceeding) และผลงานวิจัยเด่นจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน


อว 0657.2000-ว1326 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (1922_1.pdf)เอกสารแนบอว 0657.2000-ว13262647 kB6002020-08-24 01:41

ทุนวิจัยภายในและทุนตีพิมพ์บทความ