Information
1623 hits 08 กรกฎาคม 2563 ประชุม อบรม สัมมนา

นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

Information

research_header

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years”
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวิฒิระดับประเทศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันขากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม (FullPaper) เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวฯ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc16/ และสอบถามได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 055-968-641 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อว 0603-ว07662 download

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (1903_1.pdf)เอกสารแนบอว 0603-ว076622282 kB1732020-07-08 06:00

ทุนวิจัยภายในและทุนตีพิมพ์บทความ