Information
737 hits 03 ตุลาคม 2562 ประชุม อบรม สัมมนา

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

Information

📢📢 ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ มศว 🔊🔊 สมัครเข้าร่วมโครงการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก"

ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียน 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✍️ โดยเปิดรับสมัครผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/NRnohi71FDaegxf66 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ทาง https://www.facebook.com/researchswu/ และแจ้งไปยังเมลของผู้สมัคร 🎯

☎️ ติดติดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย ที่ 02-649-5000 ต่อ 11082 และ 11017-8 🙏🙏

padungsak ratanadecho