Information
1209 hits 18 ตุลาคม 2563 ประชุม อบรม สัมมนา

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

Information

research_header

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “Global, Local Actions: Back and Moving Forward 2021” ขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากร/นักศึกษา ที่สนใจ ได้เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผ็สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-160-1174 ต่อ 11 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th

ศธ 0645.13-ว649 download

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (1940_1.pdf)เอกสารแนบศธ 0645.13-ว6491663 kB3412020-10-18 03:13

ทุนวิจัยภายในและทุนตีพิมพ์บทความ