Information
595 hits 08 เมษายน 2563 ฝ่ายวิจัย

ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Information

research header

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งปวง โดยตีพิม์ราย 4 เดือน คือ มกราคม - เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อให้นักวิชาการ นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้สนใจ นำข้อมูลไปใช้อ้างอิง และเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในงานวิชาการ/งานวิจัย นั้นๆ ได้

ทั้งนี้ รายชื่อบทความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถอ่านวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ออนไลน์ได้ทาง www.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal
กท 0317.8-237

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (1875_1.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบกท 0317.8-237361 kB902020-04-08 08:18