Information
1078 hits 08 กันยายน 2562 การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย

งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การเรียนการสอน และงานวิจัย

Information

research label

ประเด็นเรื่อง งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การเรียนการสอน และงานวิจัย
หัวข้อเรื่อง
1) แนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน และงานวิจัย
2) แนวทางการบูรณาการงานวิจัย กับการจัดการเรียนการสอน

ในประเด็นการดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย กับการบูรณาการทั้งสามภารกิจเพื่อให้เป็นการดำเนินการภาระงานเข้าด้วยกันด้วยการทำงานครั้งเดียวเหมือนได้ทั้งสี่ภาระงาน และสามารถตอบโจทย์ของการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ หรือภาควิชา จะต้องวางแผนการจัดการในการดำเนินการขอทุนวิจัยในพื้นที่ที่อาจถูกกำหนดเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทางคณะสังคมศาสตร์ก็นำเอานโยบายดังกล่าวมากำหนดการให้ทุนสำหรับการผลิตงานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ในการบูรณาการทั้งสามภารกิจเข้าด้วยกัน
ซึ่งด้วยเหตุที่มีทุนสนับสนุนภารกิจทั้งสามด้านทำให้คณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์มีความสนใจที่จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาทางคณะสังคมศาสตร์ และกำหนดไว้ในแผนการสอนหรือในมคอ. 3 สำหรับรายวิชาของตน อีกทั้งนำไปใช้ในการกำหนดงานบริการวิชาการของหลักสูตร ถ้าสามารถนำไปบูรณาการภารกิจทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกันก็จะทำให้ทางหลักสูตรสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเป็นการฝึกให้นิสิตสามารถปฏิบัติแนวทางการทำวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน และทำให้นิสิตเข้าใจในการบริการวิชาการสามารถนำเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนไปบริการชุมชนตามความต้องการของชุมชนได้

ขั้นตอนในการบูรณาการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย มีการดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการขอทุนวิจัยสำหรับการบูรณาการภารกิจบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือกำหนด/วางแผน ในมคอ. 3 ในรายวิชาอาจารย์ที่รับผิดชอบกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการค้นคว้า การทำวิจัยสำหรับนิสิตในงาน/โครงงาน โดยอาจารย์กำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการในการทำโครงงาน/งาน ลักษณะงานอาจจะเป็นภารกิจบริการวิชาการ หรือเข้าร่วมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากที่ผู้เขียนได้เคยดำเนินการดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Km2559-1.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการจัดการความรู้ฝ่ายวิจีย ปี255994 kB02019-09-08 07:00