Information
332 hits 08 กันยายน 2562 การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย

งานวิจัยสู่ชุมชน จากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

Information

research label

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจหลักอย่างหนึ่งคือ การบริการวิชาการแก่สังคม และโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกำหนดพื้นที่ในการบริการคือจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องของจังหวัดนครนายก โดยมุ่งศึกษาในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดนครยายกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดนครนายกตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ การเดินทางไป-มาสะดวก มีแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่การจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนนั้น ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเป็นประเด็นหนึ่งที่จะตอบโจทย์เหล่านีได้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาในประเด็นเรื่องมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดนครนายกที่ยังคงพบหลักฐานโบราณสถานปรากฏอยู่จำนวนมาก มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณสถานยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร การวิจัยจะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี พิสณุพงศ์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (comm_research_sawitri.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบงานวิจัยสู่ชุมชน50 kB02019-09-08 05:48