Information
485 hits 08 กันยายน 2562 การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย

การวิจัยเรื่องมองประวัติศาสตร์เยอรมันผ่านภาพยนตร์ของเลนี รีเฟนชตาล

Information

research label

การวิจัยเรื่องมองประวัติศาสตร์เยอรมันผ่านภาพยนตร์ของเลนี รีเฟนชตาล (Leni Riefenstahl) : ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อของเลนี รีเฟนชตาลกับการวางรากฐานอำนาจของพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ในประเทศเยอรมนี ค.ศ. 1933-1935 กับการเรียนการสอนในรายวิชา ปศ 455 ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย

งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นในการศึกษาภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อที่ผลิตโดยเลนี รีเฟนชตาล ผู้กำกับหญิงชื่อดังของเยอรมนีในช่วง ค.ศ. 1933-1935 ซึ่งได้แก่ผลงานเรื่อง Sieg des Glaubens (ชัยชนะของความเชื่อมั่น) Triumph des Willens (ชัยชนะแห่งความมุ่งมั่น) และเรื่อง Tag der Freiheit-Unsere Wehrmacht (วันแห่งอิสรภาพ กองทัพของเรา) โดยมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาว่า ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร และภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นการวางรากฐานทางด้านการเมืองของพรรคนาซีภายใต้การนำของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ผู้นำเผด็จการของเยอรมนี อย่างไร และสาเหตุนี้เอง ทำให้ผู้วิจัยเลือกช่วงเวลาในการศึกษาเป็นช่วง ค.ศ. 1933-1935 เนื่องจากช่วงเวลานี้มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีเป็นอย่างยิ่ง

กล่าวคือ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำของพรรคนาซีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1933 หลังจากนั้น ฮิตเลอร์ใช้มาตรการหลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงเยอรมนีจากประเทศสาธารณรัฐที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยให้กลายเป็นรัฐเผด็จการภายใต้การนำของตน ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีตั้งแต่มาตรการทางด้านการเมือง เช่น การพยายามให้รัฐสภารับรองกฎหมายการมอบอำนาจ (Enabling Act) ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลสามารถออกกฎหมายต่างๆ ได้เองโดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากรัฐสภา และมาตรการทางด้านสังคม เช่นการใช้การโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ ภาพยนตร์ แผ่นโปสเตอร์ เพื่อทำให้สังคมเยอรมันยอมรับในแนวคิดและหลักการต่างๆ ของพรรคนาซีได้ และมาตรการทั้งทางด้านการเมืองและสังคมนี้ต่างถูกสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนในภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องที่ถูกใช้ในการทำวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (classroom_research_leni_riefenstahl.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการวิจัยในชั้นเรียน28 kB02019-09-08 05:11