Information
265 hits 08 กันยายน 2562 การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2553-2554

Information

research label

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรให้ได้องค์ความรู้ และนำผลไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนร้ในการผลิตบัณฑิต พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสังคมและประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆของสังคมและช่วยชี้นำสังคมตามความเหมาะสม

เพื่อตอบสนองนโนยบายและมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คณะสังคมศาสตร์จึงกำหนดแผนการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ตามปีงบประมาณ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการทำงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประเทศ ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพของบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

คณะสังคมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบและทิศทางที่ต้องการของงานวิจัย และต้องการสรุปผลการวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวจากงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ ปี 2553-2554 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทางด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนั้น คณะสังคมศาสตร์ ได้รวบรวมงานวิจัยและนำมาสังเคราะห์งานวิจัยของคณาจารย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปองค์ความรู้รวมที่ได้จากการทำวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวของคณาจารย์และสามารถเผยแพร่ผลของการสังเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ทางการวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (synthesizing1.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการสังเคราะห์งานวิจัย 2553-25542370 kB02019-09-08 06:38