Information
276 hits 08 กันยายน 2562 การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย

จากงานวิจัยสู่ชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน

Information

research label

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่นาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในบริเวณลุ่มน้าคลองบ้านนาจังหวัดนครนายก โดยใช้ปัจจัยสมการสูญเสียดินสากล(USLE)มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนที่ระดับการชะล้างพังทลายของดิน พบว่าลุ่มน้าคลองบ้านนามีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับปานกลางมีพื้นที่ 96.45 ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ 55.85 ระดับรุนแรงมากมีพื้นที่ 41.52 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อย ร้อยละ 0.22 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชะล้างพังทลายของดิน มีปัจจัยดังนี้

1. ปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน ( R- factor )
จากการวิเคราะห์ปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝนในเขตพื้นที่ลุ่มน้าคลองบ้านนา พบว่าในพื้นที่เขตพื้นที่ลุ่มน้าคลองบ้านนามีค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝนอยู่ 2 พื้นที่คือ พื้นที่ด้านตะวันตก ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกมีค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝนสูงกว่า เนื่องจากอิทธิพลของแนวร่องมรสุมและทางเดินพายุหมุนเดือนพฤษภาคม, เดือนตุลาคม เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยส่วนมากก่อตัวในทะเลจีนใต้ แต่ก็มีบางครั้งที่เคลื่อนตัวมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก ที่พัดพาดผ่านประเทศไทยบริเวณภาคกลาง ซึ่งผ่านทางประเทศเวียดนามและลดกาลังแรงลงเมื่อเข้าสู่ประเทศไทย จึงมีผลให้ทางตะวันออกของลุ่มน้ำคลองบ้านนาได้รับอิทธิพลของแนวร่องมรสุมพายุหมุนเขตร้อนมากกว่าทางด้านตะวันตก

โดย ผศ.ดร.เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (c1_research_sawet.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน351 kB02019-09-08 06:44