research label

ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร หรือ Knowledge Management (KM) กันมากขึ้น เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้องค์กร ต้องพัฒนาและปรับตัวเอง เพื่อความก้าวหน้าและการอยู่รอด ดังนั้นการจัดการความรู้ที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพราะ หัวใจสาคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้คือความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตสานึกในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่าง ต่อเนื่อง และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด คณะสังคมศาสตร์ จึงให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ซึ่งเป็นทุนทางปัญญาที่สามารถ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะสังคมศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร ประกอบกับการประเมินคุณภาพภายใน และกพร.กาหนดให้มีตัวชี้วัด ในการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ จึงจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการshare องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติงานของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถที่จะนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดการแพร่หลายเพื่อการาพัฒนาองค์กร บุคลากร จนสามารถผลักดันคณะสังคมศาสตร์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง

ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (km_report2562.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบรายงานการจัดการความรู้ 25622725 kB02019-09-08 07:24

km research 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ : คณบดีคณะสังคมศาสตร์) สิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานคือ การตั้งเป้าหมายของตนเองว่าเราจะทำอะไร เมื่อไหร่ และไปให้ถึงจุดหมายนั้น ในตอนเริ่มต้นของการเป็นอาจารย์ก็ติดตามท่านอาจารย์ผู้ใหญ่เช่น รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตร ไปนำเสนอทุนวิจัย กับหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสำคัญอย่าปฏิเสธงานวิจัยที่มีคนมาชักชวนให้ทำร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นการฝึกปรือฝีมือของการนำเสนอ การเขียนโครงการวิจัยไปเรื่อยๆ นำสิ่งที่มีข้อเสนอแนะไปปรับปรุง และพัฒนาขึ้นมาจนเป็นหัวหน้าโครงการเอง

สำคัญที่สุดคือ connection ที่ควรมี สำหรับตัวเอง การมี connection คือการทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่มีทุนและเราเคยเสนอทุนวิจัยไป เช่นสสส. และถ้าเราทำดีเขาก็จะติดต่อเรามาอีกครั้งในการทำหัวข้อหรือประเด็นที่เขาสนใจ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามไฟล์แนบ 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (km_research_2562.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการจัดการความรู้ฝ่ายวิจีย ปี2562255 kB02019-09-08 07:18
Information
การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย

การจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ Game based learning

Information

km game1

km game2

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (km_game_board_learning2562.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบ1Game board learning 25626083 kB02019-09-08 07:14
Download this file (memo_Game based learning.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบ2Memo364 kB02019-09-08 07:15
Information
การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย

การกำหนดโจทย์วิจัย การค้นหาแหล่งทุน

Information

research label

ประเด็นเรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัย การค้นหาแหล่งทุน
หัวข้อเรื่อง
1) แนวทางการคิด/กำหนดโจทย์วิจัย
2) ในการกำหนดโจทย์วิจัย และการค้นหาแหล่งทุนนั้น

การตั้งโจทย์วิจัย
1. อาศัยประสบการณ์ภาคสนามเพื่อการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย
2. สาขาวิชาที่เรียนมาเพื่อสร้างองค์ประกอบที่สมดุล
3. สิ่งที่สนใจในการสร้างโจทย์วิจัย
4. ความสนใจส่วนตัวในการจัดการวิจัย
5. พิจารณาจากแหล่งทุนเป็นหลักในการจัดการแนวทางการวิจัย
6. จากงานที่ทำของตนเองเพื่อสร้างกระบวนทัศน์การวิจัย
7. จากประสบการณ์ตัวเองในการสร้างมาตรฐานการวิจัย
8. ค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการวิจัย
9. โจทย์จากชุมชนหรือคนในพื้นที่บอกให้ทำการวิจัยในประเด็นชุมชน
10.จากการเรียนการสอนเพื่อสอดคล้องการวิจัย
11.จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนวิจัยของชาติ เพื่อการจัดการวิจัยอย่างทรงคุณค่า

เทคนิคการขอแหล่งทุนภายนอก และเทคนิค ในการเขียนโครงร่าง
1. คิดโจทย์วิจัยจากหัวข้อที่แหล่งทุนสนใจ
2. จากผู้ประสานงานของแหล่งทุนภายนอก
3. ประกาศทุนของแหล่งทุน
4. แสวงหาแหล่งทุนเอง
5. ดูความสอดคล้องของพื้นที่กับแหล่งทุน
6. พูดคุยระหว่างทีมงานวิจัย (Form Team)
7. ที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงร่างวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียง
8. ศึกษาแนวทางงานเขียนวิจัยจากแหล่งทุน
9. มีเครือข่าย

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Km2559-2.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการจัดการความรู้ฝ่ายวิจีย ปี2559 A2169 kB02019-09-08 07:01