research label

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้บุคลากรที่สนใจรับทุน จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Officer_research_fund2562.PDF)ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 256234 kB152019-09-16 11:21

research label


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือนักวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในเอกสารวิชาการระดับนานาชาติ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์สถาบันยุทธสาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (http://research.swu.ac.th) หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันยุทธสาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรฯ 0-2649-5000 ต่อ 11015, 11081

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Criteria_for_considering_wage.PDF)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ60 kB122019-09-16 11:01