ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท โดยขอให้ดำเนินการเสนอขอรับทุนตามลำดับ ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. สมัครขอรับทุน ผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ http://urms.swu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย (SWURI-R-02) สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th
4. จัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน 3 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
5. โครงการวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ขอให้ส่งสำเนาหนังสือโครงการวิจัยเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ (SWURI-E-04-MF-28) ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการขอใบรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญารับทุน หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย จะทำให้ไม่สามารถลงนามสัญญารับทุนได้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1bPsVaMOrPRip-z7kHTFKfsgWtAFEz88I?usp=sharing

ประทุนเงินรายได้ 63 download

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (swu_academic_funds_2563.PDF)ดาวน์โหลดเอกสารแนบรายละเอียดเพิ่มเติม23 kB92020-03-20 07:22

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดแนวทางสนับสนุนทุนอุดหนุนจากเงินงบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ ขอกำหนดระยะเวลาการส่งโครงการวิจัยเพื่อนำสู่ระบบและกลไกในการขออนุมัติโครงการวิจัยกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โดยกำหนดให้ทุกประเภททุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ประจำปี 2563 หมดระยะเวลาในการส่งโครงการวิจัยในระบบ URMS (รอบเพื่อขอรับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ) พร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนภายใน  วันที่ 10 มกราคม 2563 ภายในเวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (soc_research_project2563.zip)ดาวน์โหลดเอกสารแนบเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์3748 kB1132019-11-29 03:33

research label


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือนักวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในเอกสารวิชาการระดับนานาชาติ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์สถาบันยุทธสาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (http://research.swu.ac.th) หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันยุทธสาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรฯ 0-2649-5000 ต่อ 11015, 11081

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Criteria_for_considering_wage.PDF)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ60 kB542019-09-16 11:01

research label

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้บุคลากรที่สนใจรับทุน จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Officer_research_fund2562.PDF)ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 256234 kB1072019-09-16 11:21