research header

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อเรื่องต่อไปนี้ คือ 1.บทบาทรัฐสภาในการพัฒนาระบบการงบประมาณของประเทศ 2.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย และ 3.การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช 2560 โดยผู้สนใจจ้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีคุณลักษณะตามแบบ ว.1

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ เรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ อขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สผ 0012/ว330 download

research header

ด้วย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินการบริหารโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า”

ในการนี้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบงานวิจัยเพื่อทำให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าและพื้นที่การปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2250

แหล่งทุน : ทุนวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล และท้าทายไทย
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2562
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 14 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:30 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : ไม่กำหนด
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 1 ปี - เดือน

research label

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, (NRMS)) ทางเว็บไซต์ https://www.nrms.go.th/Login.aspx ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดเพิ่มเติม

research label

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชกำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษา วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภำรกิจ หน้ำที่และอ ำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัย และหน่วยงำนในและนอกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหาวิทยาลัย และสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร ตลอดจนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชาติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม