research header

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็นกลุ่มที่ 2 ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) นั้น

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผุ้สนใจส่งบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/index

อว 0616.08-ว199

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (1877_1.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบอว 0616.08-ว199363 kB312020-04-13 00:21

research header

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยครอบคลุมสาขาวิชาในกลุ่ม Life sciences และ Physical sciences รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม

ในการนี้กองบรรณาธิการจึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาในสถาบันของท่านร่วมส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโ,ยีรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารณี อริยวิริยะนันท์ บรรณาธิการวารสารฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4681
อว 0649.13-0181 download

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (1869_1.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบอว 0649.13-0181394 kB142020-04-02 02:22

research header

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และ อาคาร 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานภายนอก

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://wwww.ruscon.rmutsb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 035-709-097, 097-270-8866 โทรสาร 035-709-097 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ (Abstract) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

อว 0656.15/ว2563 download

Attachments:
URLDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Access this URL (ดาวน์โหลดเอกสาร)ดาวน์โหลดเอกสารอว 0656.15/ว2563149 kB502019-10-29 01:48

The 10th Asian Conference on Cultural Studies ACCS2020 logo

Call for Papers
Welcome to The 10th Asian Conference on Cultural Studies (ACCS2020), an interdisciplinary conference to be held in Tokyo, Japan, May 27-30, 2020.

ACCS ACAS Montage Conference Photographs 1400x747

Key Information
• Conference Dates: Wednesday, May 27, 2020 to Saturday, May 30, 2020
• Early Bird Abstract Submission Deadline: January 07, 2020*
• Final Abstract Submission Deadline: March 10, 2020
• Results of abstract review returned to authors: Generally within four weeks
• Full conference registration fees due for all presenters: April 16, 2020
• Full conference paper submission (after the event): June 30, 2020
*Submit early to take advantage of the discounted registration rates. Learn more about our registration options.

research header

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระดับต่างๆ และเผยแพร่องค์คสามรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย การปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิชาการ ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และกระบวนการวิจัยรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยลายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อนำเสนอบทความวิจัยในการประชถมครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความและการส่งบทความได้ที่เว๊บไซต์ http://slb.nstru.ac.th ได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 (ขยายเวลาการส่งบทความถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
อว 0636(10)/ว151 download