Information
578 hits 18 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิจัย

เกี่ยวกับฝ่ายวิจัย

Information

ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มีนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดทิศทางงานวิจัยคณะสังคมศาสตร์ สร้างระบบและกลไกในการบริหาร และผลิตงานวิจัย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนด้านการวิจัยที่กำหนด โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปี
โดยจัดสรรทุนวิจัยเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. ทุนวิจัยสำหรับสายวิชาการและทุนวิจัยสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ
2. ทุนวิจัยสำหรับการตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเพื่อให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพ (area based) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก
3. ทุนวิจัยสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
4. ทุนวิจัยสำหรับการวิจัยชุดโครงการเพื่อการบูรณาการ
5. ทุนวิจัยสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ

ฝ่ายวิจัย ยังสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรในระเบียบคณะสังคมศาสตร์ว่าด้วยการเบิกจ่ายงบพัฒนาบุคลากรระยะสั้นจากงบประมาณเงินรายได้ เพื่อนำเสนอเพื่อการเผยแพร่ผลงาน/บทความวิจัยในวารสารทั้งระดับชาติ ระดับนานาชาติ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับประเทศที่มี proceeding และจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำโครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ยังได้ให้ความสำคัญกับการจัการความรู้ในด้านการวิจัย เช่น จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (KM) เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (KM) เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (KM) เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

ภารกิจฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรประจำคณะสังคมศาสตร์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการวิจัยทั้งในระดับบุคคล ภาควิชาฯ และกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ฯลฯ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ผลงานวิจัยเป็นฐานความรู้ทั้งกระบวนการวางแผน การดำเนินงาน การตัดสินใจ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขผงงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทางด้านการวิจัยของคณะสังคมศาสตร์
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดโครงการวิจัยและงานวิชาการด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ
7. ติดตามและกำกับดูแลให้พันธกิจต่าง ๆ ของฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ เป็นไปตามการประกันคุณภาพทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
8. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์มอบหมาย เพื่อให้พันธกิจต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณดำเนินการวิจัย/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่ไรับมอบหมายให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
10. ลงนาม อนุญาต อนุมัติ ในบันทึกข้อความภายในคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
11. กำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยนำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาพิจารณาประกอบตามความเหมาะสม

ติดต่อฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ตั้ง : 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11724 โทรสาร : 0-2664-4214
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.