Information
1557 hits 05 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

Information

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 

ปรัชญา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการฝึกปฏิบัติและการศึกษาในพื้นที่จริง
2. สามารถนำความรู้ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศไปเป็นเครื่องมือในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และอภิปรายองค์ความรู้และปรากฏการณ์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   93 หน่วยกิต
  2.1 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 57 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

tqf 2