Information
2652 hits 05 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Information

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science Program
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ปรัชญา
รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ ชี้นำและประสานการพัฒนาสังคมระดับต่างๆ บนฐานคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

 วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม เปิดรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและอดทนต่อความแตกต่าง ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. มีความรู้ทางวิชาการรัฐศาสตร์ในภาพรวมและเฉพาะสาขา สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ได้จริงกับสภาพสังคมพหุลักษณ์
3. สามารถวิเคราะห์ระบบ โครงสร้างรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมการเมืองต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนา สร้างสรรค์นโยบาย และแบบแผนการจัดการปกครองโดยประสาน ความร่วมมือเครือข่ายภาคี ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้

โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต
  2.1 วิชาแกน 39 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก 36 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ  21 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
  2.3 วิชาฝึกงานหรือการศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์  3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาโท 15 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต