Information
1605 hits 05 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

Information

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Social Studies
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

 

ปรัชญา
ครูสังคมศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการหลักการ แนวคิด ความเชี่ยวชาญทางสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองตื่นรู้ของสังคม

 

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ใฝ่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดการความรู้และจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างบูรณาการ ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศึกษา ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
3. มีความเป็นผู้นำทางสังคมศึกษา มีความสามารถในการพิจารณาและแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม และปฏิบัติได้ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยใช้หลักประชาธิปไตย
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนึกในความเป็นไทย และเป็นพลเมืองดีของสังคมโลก

 

 

โครงสร้างหลักสูตร      
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต ดังนี้      
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     131 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
    2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ   49 หน่วยกิต
      2.1.1.1 วิชาชีพครู   33 หน่วยกิต
      2.1.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน   4 หน่วยกิต
      2.1.1.3 วิชาการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   12 หน่วยกิต
    2.1.2 วิชาชีพครูเลือก   2 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ   68 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   6 หน่วยกิต
    2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต

tqf 1  tqf 2