Information
1193 hits 05 มีนาคม 2562 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Information

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
Bachelor of Arts Program in History
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 

ปรัชญา
ประวัติศาสตร์คือรากฐานแห่งพลังสร้างสังคม

 

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมในอนาคต
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. สามารถผลิตงานวิชาการและงานวิจัยตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ได้
4. เป็นคนมีเหตุผล และจริยธรรม สามารถนำความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป

 

โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
  2.1 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ   48 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2.2 วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต