Information
111 hits 26 กุมภาพันธ์ 2565 การจัดการความรู้

ศาสนากับสันติภาพ

Information

religion-and-peace

การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) คณะสังคมศาสตร์
การเข้าอบรมในโครงการ
“การบรรยายทางวิชาการในชุด สังคมเคลื่อนที่ ศาสนาเคลื่อนตาม” ในหัวข้อ “ศาสนากับสันติภาพ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระบบ ZOOM รหัส 970 9840 6995 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 – 17.30 น.

1.กลุ่มเป้าหมายหลักของการเข้าอบรม คือ
คณาจารย์/ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านสังคมวิทยาศาสนาโดยทั่วไป
2.วัตถุประสงค์หลักของการเข้าอบรม คือ
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางศาสนากับการสร้างสันติภาพในสังคม เพื่อการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในสังคม
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสาคัญของศาสนาในการสร้างสันติภาพในสังคม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายบทความ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (KM-religion-and-peace.pdf)เอกสารแนบKM-ศาสนากับสันติภาพ1202 kB442022-02-26 23:53