ค้นหาภายในเว็บไซต์

วิธีการใช้งาน คลิ๊กตรงอักษร S จะปรากฏกล่องค้นหา ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา จากนั้นกด S อีกครั้ง

อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร

»หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
»โทร 11764

รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ

»โทร 11768

ผศ.ดร.เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์

โทร 15540

ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

โทร 15540

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

โทร 15540

อ.ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล

»โทร 15540

อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ

โทร 11766

ผศ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

»โทร 11540

อ.ดร.ชมชนก อรุณปลอด

โทร 11769

ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ

โทร 15540

อ.ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ

โทร 11765

อ.ดร.ปริชาติ เวชยนต์

โทร 15540

เว็บไซต์ : www

อ.ดร.วุฒิชัย บุญพุก

โทร 15540

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นางสาวเอมอร น้อยประดิษฐ์

• นักจัดการงานทั่วไป
โทร 11765

นางสาวรัชนี ศรีวรรณะ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร 11765

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
• โทร 15585

ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์

• โทร 11771

ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

• โทร 11776

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

• โทร 11776

ผศ.ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล

• โทร 11776

อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง

• โทร 11774

อ.ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี

• โทร 11776

อ.ดร.รุ้งฉาย เย็นสบาย

• โทร 11776

อ.ดร.รุสตั้ม หวันสู

• โทร 11776

อ.ดร.ณัฐรุจ วงศ์ทางสวัสดิ์

• โทร 11772

อ.กานต์รวี วิชัยปะ

• โทร 11776

อ.ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์

• โทร -

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

น.ส.พนิดา ตาลอำไพ

นักจัดการงานทั่วไป
โทร 11775

นางสาวอภิสรา ใจกล้า

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร 11776

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา
• โทร 15570

รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

• โทร 15570

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตติ์

• โทร 11743

ผศ.ดร.ดลฤดี สุวรรณคีรี

• โทร 15570

ผศ.ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์

• โทร 15570

ผศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ

• โทร 15570

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

• โทร 15570

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

• โทร 15570

อ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย

• โทร 15570

อ.ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์

• โทร 15570

อ.สิริภา สงเคราะห์

• โทร 15570

อ.ดร.อชิระ อุตมาน

• โทร 15570

ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

• โทร 15570

อ.ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์

• โทร 15570

อ.จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์

• โทร 15570

อ.ดร.กฤติยา คันธโชติ

• โทร 15570

อ.ดร.ศุภณัฐ พานา

• โทร 15570

อ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์

• โทร 15570

อ.พิมพ์ตะวัน จันทัน

• โทร -

อ.ดร.รัฐสภา จุรีมาศ

• โทร -

อ.ดร.วิศรุต สำลีอ่อน

• โทร -

อ.สายชล ปัญญชิต

• โทร 11744

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นายนพดล ช่วยอุปการ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร 11744

น.ส.อริศรา นิ่มประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร 11745

• เว็บไซต์ภาควิชา  http://history.soc.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
• โทร 11759

รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

• โทร 15566

รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

• โทร 11761

ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

• โทร 11762

ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง

• โทร 11763

อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ

• โทร 15566

ผศ.ดร.โดม ไกรปกรณ์

• โทร 15566

อ.พรพรรณ โปร่งจิตร

• โทร 15566

อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

• โทร 15566

อ.ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล

• โทร 15566

อ.ดร.ญาณินี ไพทยวัฒน์

• โทร 15566

 

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

นักจัดการงานทั่วไป
โทร 15566

นายศราวุธ เพ็ญศรีโคตร

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร 15566

หมวดหมู่รอง