Information
1699 hits 14 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับคณะ

บุคลากรสำนักงานคณบดี

Information

• นางสาวนนทพร มีศิริ
• รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
• โทร 11722

งานบริหารและธุรการ

• นางสาวเบญจวรรณ สว่างคง
• นักจัดการงานทั่วไป
• หัวหน้างานบริหารและธุรการ
• โทร 11777

นายปิยะพงษ์ ปิ่นวีระ
บุคลากร ชำนาญการ
งานการเจ้าหน้าที่
โทร 11730

นายสมศักดิ์ หมื่นพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
งานถ่ายเอกสาร โรเนียว และดิจิตอล
โทร 11732

• นางสาวศิริพัทย์ สังข์สุนทร
• พนักงานบริการ
• งานบริการและจัดเลี้ยง
• โทร -

นางสาวกัญญาภัค ชุมสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
โทร 11742

นายสมาน กะมะรินทร์
ช่างไฟฟ้า
งานอาคารสถานที่
โทร 11731

นางสาวณัฐณิชา พิมพ์นนท์
นักจัดการงานทั่วไป
งานสารบรรณ
โทร 11733

นายประเสริฐ จันทร์พิมี
พนักงานบริการ
งานยานพาหนะ
โทร 11734

นางสรญา สวนสมัย
นักจัดการงานทั่วไป
เลขานุการคณบดี ฯ
โทร 11743

• นายศรสิงห์ หวานอารมย์
• พนักงานบริการ
• งานอาคารสถานที่
• โทร -

งานบริการวิชาการ

• นางสาวนนทพร มีศิริ
• นักวิชาการศึกษา
• หัวหน้างานบริการการศึกษา
• งานประกันคุณภาพการศึกษา
• โทร 11722

»นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์
»นักวิชาการศึกษา
»งานวิชาการ
»โทร 11725

• นายภานุพงศ์ หิรัญรัตน์
• ผู้ปฏิบัติงานช่าง
• งานโสตทัศนูปกรณ์
• โทร 11721

»นางสาวสินินาฎ ตรีเพ็ชร์
»นักวิชาการศึกษา
»งานกิจการนิสิต
»โทร 11727

• นางสาวนุชนาถ อุทัศน์
• พนักงานบริการ
• งานบริการและจัดเลี้ยง
• โทร -

»นางสาวอำภารัตน์ นวลทอง
»นักวิชาการศึกษา
»งานบริการชุมชน
»โทร 11728

»นายกฤษณะ แก้วสายทับ
»นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
»งานโสตทัศนูปกรณ์
»โทร 11723

งานคลังและพัสดุ

นายชลัช ฉันทะวิริยะกิจ
• นักวิชาการเงินและบัญชี
• รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ
• งานการเงินและบัญชี
• โทร 11718

»นางสาวรัศมี ศรีสุข
»นักวิชาการพัสดุ
»งานพัสดุ
»โทร 11719

»นายเอกชัย มณีนารถ
»นักวิชาการพัสดุ
»งานพัสดุ
»โทร 11720

»นายประวิทย์ ปารวัณอาภาภัทร
»ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
»งานการเงินและบัญชี
»โทร 11717

»นางสาวอัมพร ล้วนทอง
»ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
»งานการเงินและบัญชี
»โทร 11778

งานนโยบายและแผน

»นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์มุกดา
»นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
»หัวหน้างานนโยบายและแผน
»งานนโยบายและแผน
»โทร 11736

»นายอนุพนธ์  คำปัน
»นักวิชาการศึกษา
»งานวิจัย
»โทร 11724

»นายสุรพงษ์ ทรงเดช
»ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
»งานประชาสัมพันธ์
»โทร 11729

»นางสาวณันธภัท พรมดวง
»ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
»งานนโยบายและแผน
»โทร 11737

»นางสาววราภรณ์ สุดอ่อง
»ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
»งานนโยบายและแผน
»โทร 11735