Information
949 hits 13 มีนาคม 2562 ภาควิชาสังคมวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์

Information

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย นายภูมิ มูลศิลป์
English  Mr Poom Moolsilpa
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ปัจจุบัน

29/96 หมูบ้านชวนชื่นปิ่นเกล้า – วงแหวน ซอยอัจฉริยะพัฒนา ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

สถานที่ติดต่อ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 15566
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก S.J.D. Juridical Science, Indiana University at Bloomington, USA
ระดับปริญญาโท M.C.L. Comparative Law, Indiana University at Bloomington, USA
ระดับปริญญาตรี LL.B. Law, Chulalongkorn University

 

วุฒิการศึกษอื่น (Degree, Name of degree and University/Institution)

Certificate in Public Law, Thammasat University

 

ประวัติการทำงาน

2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                            

 

งานด้านการสอน

วิชาระดับปริญญาโท/เอก
  • วป 501 วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ
  • วป 503 วิธีวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ I
  • วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
  • วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
  • วป 519 การฝึกวิจัย
  • วป 521 แบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง
  • วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
  • วป 712 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
  • วป 716 การสังเคราะห์งานวิจัย
  • วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
งานด้านอื่นๆ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Special Affairs

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law

 

ผลงานวิชาการ/วิจัย
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

1) การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอายุ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในศาลรัฐธรรมนูญ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
3) การศึกษากฎหมายว่าด้วยการกำหนดกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
4) การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา (ผู้ร่วมวิจัย)
5) ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อบ้านในอาเซียน (หัวหน้าโครงการวิจัย)
6) การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษากฎหมายต่างประเทศ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
7) การเชื่อมโยงเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน (หัวหน้าโครงการวิจัย)
8) รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
9) ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน: กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย)
10) ความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยปัจจุบัน: สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข (หัวหน้าโครงการวิจัย)
11) การรวบรวมแนวทางกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย)
12) การศึกษาเพื่อแสวงหาคำตอบทางวิชาการในประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ผู้ร่วมวิจัย)
13) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
14) โครงการศึกษาแนวทางการสร้างสุขภาวะในกระบวนการนิติบัญญัติ: กรณีศึกษาปัญหาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง (หัวหน้าโครงการวิจัย)
15) โครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
16) มาตรการและกลไกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ผู้ร่วมวิจัย)
17) การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา (หัวหน้าโครงการวิจัย)
18) การเรียกค่าเสียหายในคดีปกครอง: ศึกษากรณีตามมาตรา 16 และ 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ผู้ร่วมวิจัย)
19) แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพาณิชย์ที่มีโทษทางอาญา (ผู้ร่วมวิจัย)
20) โครงการศึกษาปรับปรุงระบบโครงสร้างและหน้าที่ของสำนักเลขาธิการรัฐสภา (ผู้ร่วมวิจัย)

• Possibility to Apply Alternative Dispute Resolution in the Constitutional Court
• Comparative Study on the Laws Regarding the Appointment of a Guardian for the Elderly
• Mechanism to Engage Citizens in the Law Drafting Process
• History of Politics and the Constitutional Context of neighboring Countries in ASEAN
• Legal Research Study on Reconciliation: Case Studies from Foreign Countries
• The Relationship between Judicial Power and People: Case Study of the Acquisition of the Judicial Personnel in a Post of Judge in the Court of Law
• Acquisition of the Thai Senate
• A Study to Seek for Academic Solutions in Amending the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550
• Legal Issues related to Homestay Business
• Research Study on Building a Happier State through the Legislative Process: A Case Study on the Removal of Persons Holding Political Position
• Measures and Mechanisms on Prevention against Fraud and Misconduct in the Bureaucratic Sector
• Ethics of Persons Holding Political Position
• A Study on the Civil Participation in Environmental Impact Assessment Processes
• Claiming of Damages in the Administrative Cases: A Study on Section 16 and 17 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548
• Guideline for the Amendment of Commercial Law with Criminal Punishment
• Database for Thailand's Constitution Drafting Assembly Records Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540
• The Research Project for Improving the Structure and System of the Secretariats of the House of Representatives and the Senate

 

หนังสือ

- บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เล่ม 2
- รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
- ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษาในต่างประเทศ

- Academic Analysis on the Constitutional of the Kingdom of Thailand B.E. 2550
- Academic Analysis on the Constitutional of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 Vol.2
- Acquisition of the Thai Senate
- The Relationship between Judicial Power and People
- Law Regarding Reconciliation: Case Studies from Foreign Countries